Lärmiljö

KSU bedriver undervisning i olika miljöer och erbjuder därmed förutsättningar som stimulerar och underlättar lärandet i syfte att bidra till såväl den individuella som kollektiva kunskapsbildningen. Undervisningen bedrivs så långt som möjligt i studieaktiva arbetsformer där deltagarna uppmanas att ta ansvar för sitt eget lärande Som deltagare kan du möta instruktören och andra deltagare i olika undervisningsmiljöer, såväl ansikte mot ansikte som i ett digitalt undervisningsrum på nätet.

Informations- och kommunikationsteknik, IKT, är ett verktyg och arbetssätt som används i undervisningen. Vid vissa moment, där det är viktigt att efterlikna verkligheten på din arbetsplats eller där du behöver träna svåra moment som inte är möjliga i din vanliga arbetsmiljö, använder vi oss av simulerad utbildningsmiljö.

Simuleringsmetodik

Sedan mitten av 1970-talet har de svenska kärnkraftverken använt sig av simulatorer och simuleringsteknik för test och validering vid anläggningsändringar och utbildning av kontrollrumspersonal. Dessa ska på olika sätt och så långt det är möjligt vara miljöer som speglar verkligheten. Simulatorerna är fullskaliga repliker av verkens kontrollrum och ger detaljerad simulering av verkets processer. Rätt använd är simulatorn ett fantastiskt verktyg för såväl utbildaren som kursdelagaren när det gäller att förklara respektive förstå det dynamiska förloppet i en process.

Användningen av simuleringsteknik har ökat kraftigt under senare år, bland annat inom sjukvården och industrin. Vid träning används datorbaserad simulering vanligen när det är alltför dyrt eller för riskabelt att låta deltagarna använda den verkliga utrustningen. Man kan även träna på situationer som är farliga eller alltför svåra att uppnå i ett verkligt system.

KSU använder olika typer av simulatorer:

Principsimulator
En utbildningssimulator för systemförståelse. Generell simulering, inte nödvändigtvis verkslik.

Delsimulator
En utbildningssimulator för träning av systemförståelse och procedurträning av en begränsad del av en process eller ett system i kärnkraftverket.

Fullskalesimulator
En utbildningssimulator för operatörs- och skiftlagsträning. Träning i såväl system- och samfunktionsträning som procedurträning i verkslikt kontrollrum.

GSIM
Per definition en fullskalesimulator där kontrollrummet presenteras i grafisk miljö. Utbildningssimulator för system-, samfunktions- och procedurträning.

Verkslik utbildning

Vid vår utbildningsanläggning i Barsebäck finns i dag i det närmaste unika möjligheter till träning i en verkslik miljö. I samband med att kärnkraftverkets drift upphörde initierades en önskan om en branschgemensam utbildning för all kraftverkspersonal och inhyrda entreprenörer. KSU fick uppdraget och bedriver i dag mycket uppskattad utbildning i en verklig miljö. Kurserna bygger på en analys av de arbetsuppgifter som ska utföras och vilka kompetenskrav i form av kunskap, färdighet och attityder som krävs för arbetet.

Utbildningen ger möjlighet till kompetensväxling under mycket kontrollerade former. I träningsanläggningen används kontrollerade områden som exempelvis reaktorhall och turbinområde. Utanför kontrollerat område har KSU även byggt upp olika lärmiljöer med praktiskt pedagogik för ökad förståelse.

Informations och kommunikationsteknik – IKT

Modern informationsteknik med olika digitala verktyg är värdefull i undervisningen och för det vidgade lärandet. Ofta benämns det nya arbetssättet i utbildning för informations- och kommunikationsteknik, IKT. Det ställer krav på att ha en viss teknisk utrustning men också på instruktörens förmåga att på ett adekvat och pedagogiskt sätt använda sig av den nya tekniken i sin kommunikation och relation med kursdeltagarna. Det traditionella klassrummet ger vissa förutsättningar för att nå undervisningsmål, men att ha tillgång till digitala apparater, trådlös internetuppkoppling och digital lärplattform ger ytterligare förutsättningar för såväl instruktörer som deltagare. Möjligheterna att finna kunskaper utanför den gängse undervisningssituationen har ökat väsentligt de senaste åren.

Som deltagare i någon av KSU:s utbildningar kommer du att uppleva en mix av utbildningsmetoder, s.k. blended learning. Den kurs du går har en egen digital kurswebbplats där du till exempel hittar schema och presentationer, men även kan delta i digitala diskussioner, ta del av inspelade föreläsningar, filmer och animeringar och prov on-line. Som deltagare kan du med fördel få ta del av instuderingsmaterial före kursstart och möjlighet att efter genomförd utbildning återvända till din kurssida för att repetera tidigare erhållen kunskap.

IKT i KSU:s utbildningar ger ökade möjligheter

  • till ökade kommunikations- och diskussionskanaler mellan deltagare och instruktörer
  • till ökad flexibilitet när det gäller när och var deltagare kan utföra en uppgift
  • att få den senaste informationen och individanpassade lösningar
  • för deltagarna att vara mer förberedda inför varje kurs och kursmoment
  • att förlänga lärandeprocessen genom att återanvända digitala läromedel
  • till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan deltagare
  • och främjar det egna ansvaret för lärandet med mindre beroende av instruktören.