Vår syn på lärande

KSU:s pedagogiska grundsyn bygger på en övergripande idé om vuxnas lärande och kunskapsbildning i aktiva lärprocesser, dvs. ett lärande genom att ta hjälp av andra. På KSU arbetar vi processorienterat, vilket innebär att vi har ett arbetssätt där vi i stor utsträckning fokuserar på att utmana, stödja och utvärdera lösningar på problemställningar som identifierats och där individen också bidrar med lösningar under sitt lärande. Kursdeltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått den kunskap och de färdigheter som krävs för de olika yrkesroller som utbildningen riktar sig mot.

Den pedagogiska tillämpningen utgår alltid från kundens och deltagarnas behov och verklighet. Gemensamma delar i undervisningen är erfarenhetsutbyte, problemlösning och gränsöverskridande. I sådana samspel utgör reflektion, diskussion och association avgörande funktioner enligt KSU:s syn på vuxnas lärande och kunskapsbildning. Perspektivet på lärande vidgas kontinuerligt, vilket betyder att fokuseringen allt mer sker på icke formaliserat lärande.

Den pedagogiska grundsynen utgår från förståelse och
ställningstaganden om begreppen.

Människa • Lärande • Lärmiljö • Kunskap • Teknik

Våra pedagogiska mål

För att leva upp till vår pedagogiska grundsyn har KSU formulerat tydliga pedagogiska mål som präglar hela vår utbildningsverksamhet.

 • Kursdeltagaren ska stimuleras att ta eget ansvar för sin inlärning, att själv söka information och reflektera kring sitt lärande.
 • Kursdeltagaren ska utveckla sin förmåga att analysera och värdera information och kunna tillämpa denna i en yrkespraxis med säkerhet och kvalitet i fokus.
 • Kursdeltagaren ska utveckla sin förmåga att kommunicera och samarbeta och därmed bidra till ett stödjande gruppklimat.
 • Varje undervisningssituation ska anpassas till kursdeltagarnas individuella erfarenheter och förutsättningar för lärande.
 • Kursdeltagaren ska tydligt se den röda tråden i utbildningen. Delmomenten i en utbildning ska bidra till helheten.
 • Undervisningsmetoderna ska ge förutsättningar för kreativitet, nyfikenhet och engagemang hos kursdeltagaren.
false
false

Våra instruktörer

Som deltagare vid vår utbildning möter du lärare som vi på KSU kallar för instruktörer. Vi värdesätter mångfald och tvärvetenskap och har därför en instruktörskår inom ett brett kompetensområde. Instruktörerna har bakgrund, kompetens och erfarenhet från såväl tekniska som pedagogiska områden, men även inom ledarskap och beteendevetenskap. Vid vissa moment, där särskild sakkunskap krävs, använder vi oss av ämnesexperter som ofta kommer från kärnkraftverken eller högskola/universitet.

Alla våra instruktörer genomgår Programmet för instruktörutbildning (PIU) i samband med nyanställning. Detta program består av en grundläggande instruktörsutbildning där en del riktas specifikt mot instruktörer som ska undervisa i en simulator, simulatorinstruktörsutbildning. För att kunna hålla sig uppdaterade med vad arbetet i de olika befattningarna på kärnkraftverket innebär genomgår instruktörerna på KSU även en årlig praktik på cirka två veckor, en s.k. verkspraktik.

Stort fokus läggs på teknisk kompetens och förståelse, men mycket tid läggs även på att stärka och utveckla den pedagogiska skickligheten hos våra instruktörer. För att utmana och inspirera inom pedagogisk utveckling genomgår alla våra instruktörer en pedagogisk certifiering.

KSU:s instruktörer

 • erbjuder en varierad och flexibel undervisning
 • är stödjande och positiva och samarbetar med deltagarna för att de ska nå sina mål
 • tar till sig och ger återkoppling som en utgångspunkt för både sin egen och deltagarnas utveckling
 • behandlar deltagarna med respekt och lämnar utrymme för det egna ansvaret för lärandet
 • har höga och positiva förväntningar på deltagarna
 • är välutbildade i såväl teknik som pedagogik
 • använder IKT som ett lärandeverktyg.