SAT – Systematic Approach to Training

Internationella atomenergiorganet (IAEA) ger i guiden ”Nuclear Power Plant Personnel Training and its Evaluation” stöd för branschens systematik i utbildningsfrågor. Dessa baseras på lärdomar från branschens arbete med kompetensutveckling.

I riktlinjerna beskrivs en internationellt vedertagen modell, SAT, Systematic Approach to Training. SAT-modellen har fem huvudfaser, analys, design, utveckling, genomförande och utvärdering, som beskriver en metodik för att hantera utbildningsfrågor. Dessa innebär bland annat att

 • chefer i samverkan med utbildningsorganisation tar ansvar för och är engagerade i utbildningsfrågor, från identifiering av behov till utvärdering av utbildningens effekter
 • utbildningsbehov identifieras noggrant i kompetens- och arbetsuppgiftsanalyser
 • utbildningsmål som matchar identifierade utbildningsbehov definieras
 • utbildningsmaterial, metoder och lektionsplaner till stöd för instruktörer, handledare etc. utvecklas
 • utbildning genomförs effektivt och till rätt målgrupp
 • utbildning utvärderas och återkopplas till kursdeltagare och att erfarenheter och lärdomar återförs för en kontinuerlig förbättring av arbetet med utbildningsfrågor.

Guiden ”Utbildning av personal på kärntekniska anläggningar – Metodik, vägledning och praxis” är en översättning av IAEA:s guide. Guiden förvaltas och utvecklas av ett svenskt nätverk för branschgemensam tillämpning av SAT.

Nätverkets syfte är bland annat att

 • utbyta erfarenheter i branschen
 • effektivisera genom samarbete
 • verka för utveckling och förvaltning av systemstöd till ett systematiskt utbildningsarbete
 • kalibrera/synkronisera arbetssätt för att utveckla och tillämpa SAT-modellen
 • samordna förvaltning av guide och handledningar
 • verka för en branschstandard för SAT-kompetens.