Tillträdeskrav

Tillträde och intyg

VÄLKOMMEN till oss på KSU! För att du ska få tillträde att arbeta hos oss samt ta del av sekretessklassad information måste du uppfylla våra säkerhetskrav. Vilka intyg vi behöver är beroende på vart du ska arbeta och vilken utbildning du ska gå – vad just du behöver läser du vidare om på denna sida.
För dig som anställd, entreprenör eller konsult och ska arbeta hos oss gäller följande tillträdeskrav:

Säkerhetsprövning

En godkänd säkerhetsprövning krävs för att klarlägga om en person kan antas vara pålitlig från säkerhetssynpunkt och lämplig att delta i KSUs verksamhet.

Säkerhetsprövningen innefattar:

  • Grundutredning
  • Säkerhetssamtal
  • Vid placering i säkerhetsklass en särskild säkerhetsprövningsintervju (SPI) som innebär att en personlig intervju genomförs där frågorna fokuserar på dig som person och kretsar bl.a. kring familjeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal och domar samt personliga egenskaper.

För inhyrd personal görs säkerhetsprövningen av respektive arbetsgivare och dokumenteras på blanketten ”Säkerhetsprövning av inhyrd personal”.

Säkerhetsprövning är giltig i 3 år och ska därefter förnyas.

Placering i säkerhetsklass och registerkontroll

Vissa arbetsuppgifter innebär att man får ta del av Säkerhetskänslig information. I dessa fall ska tjänsten (uppdraget) vara placerat i säkerhetsklass. Det är säkerhetsskyddschefen som avgör placering i säkerhetsklass.

Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

För att få genomföra en registerkontroll krävs ett samtycke från den som ska prövas.

Uppgifter som kan komma fram vid registerkontroll eller särskild personutredning lämnas endast ut för säkerhetsprövning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om de kan antas ha betydelse för prövningen. Blankett som berör registerkontroll skickas av KSU till Svenska Kraftnät (SvK) som sedan skickar vidare till SÄPO.

När en registerkontrollerad person slutar sin anställning eller sitt uppdrag avanmäler KSU personen hos Svenska Kraftnät.

För entreprenörer och inhyrda personer som KSU vill anlita genomförs samtalet av det uthyrande bolaget.

För nya medborgare som varit bosatt i Sverige kortare tid än fem år ska man begära in personbevis eller utdrag från folkbokföringen för att bevisa hur länge man varit folkbokförd i Sverige samt personnummer. Om personen inte varit folkbokförd i Sverige minst 5 år ska ett utdrag från belastningsregistret från polismyndigheten i det land personen tidigare var medborgare i krävas in.

Drogtest

Alla som arbetar på KSU ska vara drogtestade från och med den första arbetsdagen.

Drogtestet genomförs vart tredje år och ska omfatta följande droger:

  • Cannabis
  • Amfetamin/Ecstasy
  • Kokain
  • Opiater
  • Bensodiazepiner

Drogtestet utförs normalt av företagshälsovården och godkända tester är ett underlag till eget tillträde.

Följande dokument skickas in

För att ta del av utbildningsmaterial och kursdokumentation är det ett krav på en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt ett genomfört drogtest utan anmärkning. Alla underlag, eller frågor, skickas till:
sakerhetskontroll@ksu.se.
Säkerhetskontroll
KSU, Box 1039
611 29  Nyköping

Behöver du tillträde till KSUs
e-kompendier?

För att ta del av utbildningsmaterial och kursdokumentation är det ett krav på en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt ett genomfört drogtest utan anmärkning.

Ladda ned ansökningsblanketten från länken nedan. Fyll i den elektroniskt och skicka den enligt angiven adress.

 

Blankett för personal anställd vid kärnkraftverken

 

Blankett för personal utanför kärnkraftverken